Artikel 1:Definities
In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gewichtsconsulent: Pura-voedingscoach.nl lid van de Beroepsvereniging Gewichtsconsulenten Nederland en CAT. Collectief Alternatief Therapeuten, In het bezit van een Nederlands diploma Gewichtsconsulent, Suppletie adviseur, Orthomoleculair gevorderd adviseur, EMB Tester, Hormoon expert, Darm Therapeut, handelende als zelfstandig gevestigd Orthomoleculair therapeut en gewichtsconsulent; Cliënt: de persoon aan wie door de Orthomoleculair adviseur en gewichtsconsulent advies en begeleiding ontvangt.  Praktijkadres: Melchior Treublaan 9 2313 VG Leiden of via E-coaching online

Artikel 2:Algemeen

Pura-voedingscoach.nl geeft advies aan de cliënt op het als zodanig opgegeven praktijkadres, of voert een online consult via mijn Diad ( praktijksoftware)

Artikel 3:Basis

Pura-voedingscoach.nl kan de cliënt zowel op persoonlijke basis als op basis van verwijzing door een arts adviseren en begeleiden. In het laatste geval houdt Pura de verwijzende arts op de hoogte van de begeleiding. Gegevens van de cliënt worden zonder toestemming van de cliënt zelf en van de arts niet aan derden verstrekt.

Artikel 4:Verhindering

Indien de cliënt verhinderd is op de afgesproken datum en/of tijdstip van het consult, in de praktijk of bij een online consult, dient hij/zij Pura-voedingscoach.nl hiervan zo snel mogelijk op de hoogte te stellen. Annuleren van een afspraak/consult kan kosten loos tot 24 uur voor het genoemd tijdstip. Bij het later annuleren of het niet komen opdagen van een consult is Pura-voedingscoach gerechtigd om de kosten voor de desbetreffende afspraak aan de cliënt in rekening te brengen.

Betreffende afspraken

– Afspraken moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling geannuleerd worden.
– De annulering dient telefonisch of per email gedaan te worden met duidelijke vermelding van naam, de datum van de afspraak en het telefoonnummer.
– Bij het niet annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is de praktijk gerechtigd de gereserveerde tijd aan de cliënt in rekening te brengen. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Artikel 5:Tariefstelling

Voor aanvang van de behandeling deelt Pura de cliënt mondeling of schriftelijk mede welke tarieven er gelden. Pura is gerechtigd prijsstijgingen door te voeren indien en voor zover zich onvoorziene prijsverhogende omstandigheden voordoen na het afsluiten van de overeenkomst. Pura beroept zich op het feit dat op 1 januari van elk kalenderjaar er een tariefwijziging zal kunnen plaats vinden.

Artikel 6: Betaling

Betaling aan Pura-voedingscoach.nl dient door betaallink of per overschrijving plaats te vinden. De cliënt ontvangt na afloop van het intakegesprek een factuur voor het volledige traject. ( of zoals afgesproken in termijnen ) Deze factuur dient binnen veertien dagen na datering betaald te worden. Na afloop van het hele traject ontvangt de cliënt een uitgebreide factuur met de nodige informatie voor de zorgverzekering. Met deze factuur kan de cliënt de eventuele zorgkosten terug declareren. Mits de cliënt hiervoor verzekerd is. Bij het eventueel vroeger stoppen of afhaken in het traject zal er geen restitutie plaatsvinden.

Bij een overschrijding van elke 14 dagen is pura-voedingscoach gerechtigd het factuurbedrag met € 25,00 administratiekosten te verhogen.

Indien de nota 30 dagen na datering niet is voldaan, is pura-voedingcoach gerechtigd om met terugwerkende kracht vanaf de eerste dag van verschuldigdheid wettelijke rente over het verschuldigde bedrag in rekening te brengen, alsook alle kosten verband houdend met de inning van de desbetreffende vordering, waaronder uitdrukkelijk mede worden verstaan kosten ter incasso door een incassobureau en gerechtelijke kosten.

Artikel 7: Intellectueel eigendom

Pura-voedingscoach behoudt te allen tijde alle rechten op door hem gemaakte adviezen, plannen, documenten, afbeeldingen en/of de hierop betrekking hebbende informatie en kennis van zaken, zelfs wanneer daarvoor kosten in rekening zijn gebracht of naderhand nog verbeteringen zijn aangebracht, al dan niet op aanvraag van de cliënt. De in de vorige zin genoemde zaken mogen zonder schriftelijke toestemming van de gewichtsconsulent noch geheel noch gedeeltelijk worden gekopieerd, anders dan voor intern gebruik bij de cliënt, noch ter hand gesteld of op andere wijze worden bekendgemaakt, noch door de cliënt worden gebruikt of ter beschikking worden gesteld anders dan voor het doel, waarvoor ze door de gewichtsconsulent verstrekt zijn.

Artikel 8: Onuitvoerbaarheid van de werkzaamheden

Pura-voedingscoach heeft het recht om overeengekomen consulten en/of werkzaamheden op te schorten indien hij door omstandigheden, welke buiten zijn invloedsfeer liggen of waarvan hij bij aanvang van de begeleiding niet op de hoogte was of kon zijn of vanwege ziekte, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Indien de nakoming blijvend onmogelijk wordt kan de overeenkomst worden ontbonden voor dat deel dat nog niet is nagekomen. Geen van beide partijen heeft in dat geval recht op vergoeding van de ten gevolge van de ontbinding gelede schade.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

Het advies en/of de begeleiding van Pura-voedingscoach is naar zijn aard resultaatgericht zonder dat resultaat te garanderen. Pura-voedingscoach sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdend met de opvolging door de cliënt van door Pura verstrekte adviezen.

Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Pura verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht worden genomen. Niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, verlies van inkomen en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is de Pura  niet aansprakelijk. Indien de assuradeur Pura om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van de gewichtsconsulent te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van één consult. Pura is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

EMB Disclaimer

De EMBtest BV levert intercollegiale consulten o.b.v. een intakeformulier en ingestuurd materiaal. EMBtest BV levert uitsluitend consulten aan aangesloten therapeuten. Het consult bestaat uit verschillende onderdelen. De insturende therapeut is hoofdbehandelaar en bepaalt het verdere beleid. De waarden die weergegeven worden kunnen niet 1-op-1 vergeleken worden met een reguliere bloedtest. Bijvoorbeeld: Voor vitamine B12 kan er regulier een normale waarde zijn, terwijl dit EMB consult een deficiëntie aangeeft. EMBTest BV doet metingen, vaststellingen, onderzoeken en behandeladvies uitsluitend met instemming van de cliënt. Deze vervangen echter niet de diagnostiek, verpleging en verzorging van de reguliere gezondheidszorg. Metingen, bevindingen, onderzoek en adviezen n.a.v. van dit EMB consult vallen onder complementaire zorg. De adviezen die worden geven hebben een energetische en/of holistische insteek. De hiervoor beschreven werkwijze als zodanig is grotendeels niet wetenschappelijk onderzocht en vervangt zeker ook niet het reguliere bloedonderzoek.

Artikel 10: Toepasselijk recht en forumkeuze

Alleen de burgerlijke rechter die bevoegd is in de vestigingsplaats van Pura is bevoegd kennis te nemen van geschillen. Nederlands recht is van toepassing.

 

Artikel 11: Corona maatregelen gebaseerd op RIVM voorschriften:

Kom indien mogelijk alleen.
Je bent niet verkouden of heeft andere ziekteverschijnselen. 
Je ontsmet je handen met gel.
De coach geeft geen hand bij ontvangst of afscheid.
De afstand tussen coach en client is zoveel mogelijk 1,5 meter afstand.

Wanneer de cliënt of coach verkoudheidsklachten heeft, wordt het geplande consult digitaal gehouden. Op deze manier blijft de agenda zoveel mogelijk intact.